Verbod stroombanden honden
Honden kennis centrum

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

DierendagDierendag


Zonder giften kan deze website niet worden onderhouden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

Per 1 juli 2021 een algemeen verbod op het gebruik van stroombanden bij honden

Volg Honden Kennis Centrum

Per 1 juli 2021 (dit is een jaar later dan was gepland) wordt het gebruik van stroombanden bij honden verboden.
Dit verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan.

Daarvoor was er lange tijd een discussie of er een uitzondering zou worden gemaakt voor 'deskundigen', de gedachte was dat het grootste risico op welzijnsaantasting van honden voortkomt uit het ondeskundig gebruik van stroombanden.
Minister Carola Schouten is hierop terug gekomen omdat naar voren is gekomen dat volgens de huidige wetenschappelijke inzichten het gebruik van stroombanden een ernstige, onontkoombare, inbreuk op het welzijn van het dier inhoudt en dat men met extra kennis en kunde het risico op welzijnsaantasting niet wezenlijk verminderd. Met andere woorden: het is niet mogelijk om stroombanden te gebruiken zonder dat het dierenwelzijn wordt aangetast.
Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen bij honden dan bij andere minder ingrijpende methoden.
De minister baseert dit op tenminste 27 wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van stroombanden bij honden.

Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
De bevordering van het welzijn van dieren is een taak van de overheid. Daar waar de integriteit of
het welzijn van het dier in het geding is, is er aanleiding tot ingrijpen van de overheid ter
voorkoming of beperking van de aantasting van integriteit en welzijn van het dier.
Stroomstootapparatuur wordt bij honden onder meer ingezet bij het trainen van honden. Een
gedegen wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt waaruit blijkt dat gebruik van stroomstoten
noodzakelijk zou zijn of überhaupt leidt tot betere resultaten. In de praktijk blijkt verder dat
militairen en politieagenten honden effectief kunnen trainen en inzetten zonder het gebruik van
stroomstootapparatuur. De Nederlandse krijgsmacht heeft succesvol honden ingezet bij
internationale (NAVO)-missies die zijn getraind zonder het gebruik van stroomstootapparatuur.
Ook de politie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werkt met honden die zonder stroom
worden getraind. Honden kunnen succesvol worden getraind met belonende methoden.
Stroomstoten bij honden zijn in beginsel dan ook niet noodzakelijk.


Dit is de reden dat de minister per 1 juli 2021 een algemeen verbod op het gebruik van stroombanden wil gaan invoeren en het gebruik dat een stroomband onder voorwaarden (bijvoorbeeld door deskundigen) gaat intrekken. Zij volgt hiermee 9 andere Europese landen op waar stroombanden al niet meer gebruikt mogen worden.


Het ontwerp-Amvb wijziging Besluit houders van dieren ziet er als volgt uit:

Uitzonderingen op het verbod zijn dus beperkt tot gebruik van de apparatuur bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen en het gebruik in de uitvoering van bepaalde overheidstaken.
Dus ook gekwalificeerde hondentrainers mogen geen stroomapparatuur meer gebruiken.


Houders  en trainers van honden die nu stroomstootapparatuur gebruiken, zullen moeten uitwijken naar een alternatieve methode om een gedragsverandering bij de hond te bewerkstellingen. Er zijn diverse
geschikte alternatieve niet aversieve trainingsmethoden beschikbaar. Inzichten in
trainingsmethoden hebben de laatste tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt waarbij het trainen
met aversieve middelen, gelet op de negatieve gevolgen, plaats heeft gemaakt voor het trainen
middels positieve bekrachtiging, waarbij rekening gehouden wordt met het individuele karakter van
het dier. Het is van belang dat aangesloten wordt bij de laatste wetenschappelijke inzichten op het
gebied van trainingsmethoden.

Het verbod om stroomstootapparatuur toe te passen bij honden geldt ook voor de politie en
krijgsmacht.

Politie en krijgsmacht zullen voor de aanschaf niet langer meer honden kunnen afnemen
die met stroom zijn getraind. Daarnaast zal in een aantal gevallen hun trainingsmethoden moeten
worden aangepast. Indien echter de inzet van een bepaalde hond noodzakelijk blijft in het belang
van de goede uitvoering van de wettelijke taken en deze inzet kan alleen bereikt worden door het
toepassen van de stroomband , blijft de mogelijkheid bestaan om in deze specifieke individuele
gevallen en onder speciale randvoorwaarden kortstondig gebruik te maken van een stroomband.


Zonder de financiële steun van bezoekers had u dit artikel niet kunnen lezen. Uw gift wordt ook erg op prijs gesteld.

U bent waarschijnlijk op dit artikel terecht gekomen omdat u op zoek was naar wat het beste is voor uw hond. Hopelijk bent u met dit artikel geholpen.
Het dierenwelzijn staat op deze website op de eerste plaats. Met deze website wordt geprobeerd om hondenbezitters van eerlijke informatie te voorzien, informatie die niet negatief beïnvloed wordt door commerciële belangen. Het nadeel hiervan is dat deze website geen inkomsten wil ontvangen van adverteerders, omdat de commerciële belangen van adverteerders de inhoud van deze website negatief kunnen beïnvloeden.

Omdat het Honden Kennis Centrum objectief en onafhankelijk wil blijven, is het financieel volledig afhankelijk van giften en donaties. Waardeert u dit artikel? Laat uw waardering dan blijken d.m.v. een financiële bijdrage. Financiële steun is hard nodig om de website te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden, zodat nog meer hondenbezitters bereikt kunnen worden en van goede voorlichting voorzien kunnen worden. Hartelijk dank!

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

WAARDEERT U DE INFORMATIEVE ARTIKELEN OP DEZE HONDENSITE?


Deze website is mogelijk gemaakt door giften en donaties van bezoekers.
Met uw steun kan de website onderhouden, verbeterd en uitgebreid worden.

Doneren kan op het volgende bankrekeningnummer:

NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Hartelijk dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >