dierenbeulen

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

Dierenbeulen blijken ook vaak gewelddadig richting mensen te zijn

Volg Honden Kennis Centrum

Een bekende uitspraak van Indiase politicus Mahatma Ghandi (1869-1948):

De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee zij met hun dieren omgaan”.

Ondanks dat wij westerse mensen ons zelf als beschaafd zien, komt dierenmishandeling erg vaak voor in onze maatschappij.


Wat is dierenmishandeling?

Daar is geen universele definitie voor. De definitie van dierenmishandeling varieert dan ook door tijd, plaats, land, cultuur en overtuiging.


In de Nederlandse wet staat o.a. het volgende:


Artikel 361. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend: a. Een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is; b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden; c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel; d. een hond als trekkracht gebruiken.

3. Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.


Onderzoeken

Er zijn wereldwijd diverse onderzoeken gedaan naar de relatie tussen dierenmishandeling en geweld tegen mensen. Cijfers van deze onderzoeken variëren, dit komt omdat bij de verschillende onderzoeken niet alle vormen van dierenmishandeling meegenomen zijn in het onderzoek, want zoals ik al schreef, is de grens of het wel of geen dierenmishandeling is niet altijd even goed vast te stellen. Een onderzoek in naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in de VS in 1999 heeft uitgewezen dat in 79% van de gevallen van huiselijk geweld tegen de partner en/of kinderen ook sprake was van dierenmishandeling. In Nederland is in 2012 door de Universiteit van Utrecht ook een onderzoek gedaan naar huiselijk geweld, uit dat onderzoek bleek dat er bij 55% ook sprake was van dierenmishandeling. Een kanttekening bij dit laatste onderzoek was dat niet alle vormen van dierenmishandeling zijn meegenomen in dit onderzoek. Uit vele onderzoeken blijkt dat er dikwijls niet veel verschil is in het gedrag hoe individuen met dieren omgaan en met mensen. Dierenmishandelaars zijn meestal mannen. Vaak hebben daders van dierenmishandeling in meer of mindere mate een psychische stoornis, waaronder de antisociale persoonlijkheidsstoornis, obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, theatrale persoonlijkheidsstoornis, alcoholverslaving, drugsverslaving en gokverslaving. Jonge kinderen maken zich ook vaak schuldig aan dierenmishandeling, maar wordt dan veelal gepleegd uit onderzoek en nieuwsgierigheid. Het plegen van dierenmishandeling op latere leeftijd lijkt meer van pathologische (abnormale, ziekelijke) aard. Geweldpleging tegen dieren kan ook een vroege indicator zijn van hoe een individu zich ontwikkeld. Er zijn verbanden gevonden tussen dierenmishandeling in de kindertijd en agressie en gewelddadig gedrag tegen mensen tijdens de adolescentie en in de volwassenheid.


Uit gegevens van de FBI blijkt dat (massa)moordenaars en verkrachters ook geweld tegen dieren op hun geweten hebben. Door gebrek aan empathie zijn deze mensen in staat om zowel mensen als dieren met plezier zonder wroeging pijn te doen. Moordenaars en zedendelinquenten blijken vaak in hun jeugd al ervaring op te hebben gedaan met dieren. Dierenmishandeling is een indicator voor psychopathie, waaronder de antisociale stoornis valt.


Kinderen die getuige of slachtoffer zijn van agressie en geweld, worden zelf vaak dader van dierenmishandeling. De Amerikaanse Dierenbescherming meldde dat één op de drie slachtoffers van huislijk geweld wist te vertellen dat hun kind een (huis)dier had gedood.


Het blijkt keer op keer uit forensisch-psychologische onderzoeken dat dierenmishandeling een voorbode is op agressie en fysiek geweld tegen mensen, dit noemt men zoösadisme. Het is dan ook van groot belang dat daders van dierenmishandeling worden gevonden zodat ze bestraft of behandeld kunnen worden. Dierenartsen worden dan ook dringend verzocht wanneer zij een vermoeden hebben van dierenmishandeling dit te melden aan de autoriteiten, want meestal is er dan ook sprake van ernstig huiselijk geweld en/of van kindermishandeling.


Dat dierenmishandeling vaak een voorbode kan zijn van ernstige vergrijpen naar mensen blijkt wel uit de volgende voorbeelden: In 2005 werden rondom Enschede tientallen paarden zwaar verminkt of gedood waarbij de geslachtsorganen waren afgesneden. Ondanks dat deskundigen waarschuwden voor escalatie van deze dader, die ondertussen bekend stond als “de beul van Twente”, deed de politie er niet veel mee. Toen deze dader enkele mensen neerstak en ook een man dode waarvan hij de geslachtorganen afsneed, werd er een verband gelegd. De tape die hij bij het dodelijke slachtoffer gebruikte werd ook in de weilanden gevonden. Wanneer de politie de dierenmishandelingen serieus hadden genomen, had misschien voorkomen kunnen worden dat er menselijke slachtoffers vielen.


Zo was er een 16-jarige jongen die een poesje had doodgeschopt, 6 jaar later is deze zelfde persoon regelmatig aangehouden wegens het mishandelen van zijn vriendin en kinderen.


Hoe personen met dieren omgaan is meestal een aanwijzing hoe deze zich gedragen naar andere mensen. Of het nu gaat om lichte vorm van pijnigen of ernstige dierenmishandeling, meestal hanteren deze mensen dezelfde omgangsnormen naar hun medemensen. Wanneer u dierenmishandeling signaleert is het ook altijd raadzaam hier melding van te maken.


Wetenschappelijke bronnen: Garnier, W., & Enders-Slegers, M.J. 2012, Arkow, 1994; Ascione,Weber & Wood, 1997; Ascione, 1998; Ascione et al., 2007; Carlisle-Frank, Frank & Nielsen, 2004; Daniell, 2001; Faver & Strand, 2003; Fitzgerald, 2005; Flynn, 2000a; Gallagher, Allen & Jones, 2008; Loring & Bolden-Hines, 2004; McIntosh, 2001; Quinlisk, 1999; Tiplady, Walsh & Philips, 2012; Volant, Johnson, Gullone & Coleman, 2008 e.v.a.Tekst: Martin Reuvekamp

Beheerder: Honden Kennis Centrum


Aanbevolen artikelen:

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >