inbeslaggenomenhonden

HondenKennisCentrum.nl

De informatieve website over honden waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.

De artikelen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 Sint 2020 Sint 2020
Honden kennis centrum


Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

De dierenwelzijnswet blijkt in de praktijk vaak een wassen neus

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaan met dieren”- Mahatma Gandhi (1869 – 1948).


Velen denken dat wij in een beschaafd land wonen, waar ook het dierenwelzijn beschermd wordt, maar de werkelijkheid is anders.

We kennen een Dierenwelszijnswet, maar hierop wordt nauwelijks gehandhaafd waardoor deze wet ook vaak niet door iedereen wordt nageleefd, bovendien worden alle dieren door deze wet ook niet voldoende beschermd. Kijk bijvoorbeeld in de vee-industrie, jaarlijks worden er honderden overtredingen geconstateerd maar er wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden.

Het lijkt erop dat dieren (deels) beschermd worden bij de wet, maar dat is veelal schijn. Het is zelfs zo dat wethandhavers de dierenwelzijnswet overtreden, ook bij honden.


Als voorbeeld:

In het besluit Houders van dieren staat onder artikel 1.10. Onder gevallen waarbij een dier mag worden gedood: ‘Een dier wordt gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken.’ Met andere woorden een ‘gevaarlijke’ hond mag niet worden geëuthanaseerd als het gevaar weggenomen kan worden door cursussen of trainingen. Toch worden er regelmatig gezonde honden ingeslapen omdat zij gevaarlijk zouden zijn, zonder dat er een poging is gedaan het gedrag te corrigeren d.m.v. cursussen of trainingen. Voor zover mij bekend is, is er nog nooit een  dierenarts of eigenaar veroordeeld omdat zij onterecht een gezonde hond in lieten slapen omdat de hond gevaarlijk zou zijn.

HET ARTIKEL GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDING

Besluit houders van dieren - Gevallen waarin dieren mogen worden gedood

Het is zelfs zo dat honden in opdracht van justitie worden ingeslapen omdat zij gevaarlijk zouden zijn, zonder dat er is vastgesteld of dit gedrag wel of niet te corrigeren is. Vaak wordt dit gedaan nadat een ‘deskundige’ gedragstesten bij de hond heeft afgenomen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden voor de hond zijn uitgevoerd.

Het gaat hier in veel gevallen over honden die door de politie in beslag zijn genomen. Het gaat hier in de meeste gevallen over grotere honden die na een ernstig bijtincident in beslag zijn genomen, maar ook over honden die na een vrij onschuldig incident in beslag zijn genomen. Er is hier nogal een willekeur in, zo kan het zijn dat de politie na ernstige incidenten  geen aangifte op wil nemen, of de slachtoffers ontmoedigt om aangifte te doen, zelfs wanneer een hond meerdere keren betrokken is geweest bij ernstige bijtincidenten, in andere gevallen wordt een hond bij een onschuldig incident met veel bombarie gelijk in beslag genomen.

Honden die in beslag worden genomen komen in een hel terecht, vaak worden zij maandenlang eenzaam, dus zonder contacten met soortgenoten en mensen, opgesloten in een kennel waar zij nooit uitgelaten worden. Ook hier wordt de wet weer overtreden.

Want in de wet staat onder artikel 3.16. Huisvesting honden: ‘Een hond wordt, passend bij zijn ethologische en fysiologische behoefte, dagelijks in de gelegenheid gesteld tijd door te brengen buiten de ruimte waarin deze gehouden wordt, indien de gezondheidstoestand van de hond zich daar niet tegen verzet.’

HET ARTIKEL GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDING

Besluit houders van dieren - Huisvesting honden

Na deze eenzame opsluiting worden de honden getest, waarbij de honden soms zelfs tijdens de gedragstest niet uit de kennel worden gehaald. Het is begrijpelijk dat honden na lange eenzame opsluiten gestrest en overprikkeld zijn, en dus onder deze omstandigheden totaal ander gedrag gaan vertonen dat zij onder normale omstandigheden zouden laten zien. Het advies na deze gedragstesten is dan ook meestal euthanasie, waarbij niet gekeken wordt of de honden nog trainbaar zijn. Dit advies wordt vrijwel altijd klakkeloos overgenomen door justitie, wanneer de eigenaren hiertegen niet in beroep gaan betekent dit dat de hond wordt gedood.


Dat er zoveel waarde gegeven wordt aan deze gedragstesten, zoals agressietesten en temperamenttesten, is nogal opmerkelijk, omdat deze testen nog steeds niet of slechts gedeeltelijk zijn gevalideerd. Met andere woorden: men weet niet eens hoe betrouwbaar deze testen zijn. Toch zijn er al veel honden n.a.v. deze discutabele gedragstesten geëuthanaseerd.


Zo zijn er bij de Martin Gaus Academie na inbeslagname een stuk of 50 honden getraind, veel van deze honden hadden door een ‘deskundige’ euthanasie advies gekregen. Omdat deze eigenaren hiertegen wel in het verzet gingen kregen deze honden nog een kans. Bijna alle honden konden na training weer terug in de maatschappij, enkele keren gingen er honden naar een andere eigenaar of werden er beperkte maatregelen (zoals aanlijn- en muilkorfgebod) opgelegd, maar de meeste honden konden weer zonder ernstige maatregelen naar hun oude eigenaren. Slechts 5 honden moesten helaas wel worden geëuthanaseerd omdat ze niet trainbaar bleken te zijn. Al die andere honden, waarvan velen euthanasie-advies hadden gekregen, hebben tot nu toe niet meer voor incidenten gezorgd.

HET ARTIKEL GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDING

Gedragstest hond Grube

Ook de stichting Hond in Nood traint met veel succes in beslag genomen honden. Hieronder een filmpje van Grube die door deze stichting is getraind. Ook Grube heeft van een 'deskundige' euthanasie advies gekregen.

Volgens de gedragstester vormt Grube een zeer hoog risico voor mensen, kinderen en honden en is de kans dat training succesvol zal zijn klein. Deze hond zou volgens de tester te gevaarlijk zijn om terug te worden gegeven aan de eigenaar, de gedragstester geeft daarom ook het advies om de hond te euthanaseren.

In de opslag durfden ze bij deze hond de kennel niet in, Grube is daarom 5 maanden de kennel niet uit geweest, waarmee de opslaghouder artikel 3.16 overtrad.

Grube werd verdoofd binnen gebracht bij de stichting Hond in Nood, toen de verdoving was uitgewerkt konden voor deze hond onbekende medewerkers ‘gewoon’ met de hond gaan wandelen, zoals in het filmpje te zien is. De medewerkers van de opslag hadden dus geen enkele reden om deze hond 5 maanden niet uit de kennel te halen.

Dat dit soort gedragstesten weinig betrouwbaar zijn en niets zeggen over of de hond trainbaar is of niet, en ook niets zegt over hoe de hond zich in de toekomst gaat gedragen, bewijst deze hond. Grube kon na de training bij Hond in Nood weer naar huis zonder dat hij een gevaar vormde voor de samenleving. Grube is hierin geen uitzondering, er tientallen gevallen bekend waarbij honden in de opslag de kennel niet werden uitgehaald en waarmee enkele dagen nadat zij uit de opslag kwamen gewoon mee kon worden getraind en gewandeld.
HET ARTIKEL GAAT VERDER ONDER DE VIDEO

Bent u nog van mening dat wij in een beschaafd land leven wanneer u weet dat er zo met honden wordt omgegaan, zelfs door mensen en instanties die werken in opdracht van justitie? Opslaghouders overtreden de dierenwelzijnswet door honden vele maanden eenzaam op te sluiten, zij onthouden honden van contacten met mensen en soortgenoten, en geven deze honden geen mentale en fysieke uitdagingen. Zij laten honden wegkwijnen in kennels. Logischerwijs worden honden (evenals mensen) onder deze omstandigheden gestrest en overprikkeld. Toch worden deze honden onder deze omstandigheden getest en krijgen deze goed trainbare honden na gedragstesten meestal een euthanasieadvies, terwijl de wet voorschrijft dat gezonden honden alleen gedood mogen worden als de gevaarlijke gedragskenmerken niet te corrigeren zijn.

Nederland heeft dierenwelzijnswetten, maar in praktijk blijken deze zelfs door instanties, waarvan men dit wel van zou mogen verwachten, niet te worden nageleefd.


Aanbevolen artikelen:

© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Delen van dit artikel via één van de deelknoppen mag altijd en wordt ook zeer gewaardeerd. Kopiëren/plakken van de tekst is niet toegestaan en maakt inbreuk op auteursrecht.

DierDier

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrage.

IK WIL DE WEBSITE STEUNEN
Ik doneer misschien later >