inbeslaggenomenhonden

HondenKennisCentrum.nl


De informatieve website over honden

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, waar het dierenwelzijn op de eerste plaats staat.


© Copyright HondenKennisCentrum.nl.

Overname van teksten en afbeeldingen is niet toegestaan!

Het delen van links op sociale media of websites wordt erg op prijs gesteld.

DEEL DIT ARTIKEL OP:

De dierenwelzijnswet blijkt in de praktijk vaak een wassen neus

Volg Honden Kennis Centrum

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaan met dieren”- Mahatma Gandhi (1869 – 1948).


Velen denken dat wij in een beschaafd land wonen, maar de werkelijkheid is anders.

We kennen een Dierenwelszijnswet, maar er is nauwelijks handhaving en naleving van deze wet. Kijk bijvoorbeeld in de vee-industrie, jaarlijks worden er honderden overtredingen geconstateerd maar er wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden.

Het lijkt erop dat dieren (deels) beschermd worden bij de wet, maar dat is veelal schijn. Het is zelfs zo dat zelfs wethandhavers regelmatig verantwoordelijk zijn voor misstanden bij dieren, ook bij honden.


In het besluit Houders van dieren staat onder artikel 1.10. Onder gevallen waarbij een dier mag worden gedood: ‘Een dier wordt gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken.’ Met andere woorden een ‘gevaarlijke’ hond mag niet worden geëuthanaseerd als het gevaar weggenomen kan worden door cursussen of trainingen. Toch worden er regelmatig gezonde honden ingeslapen omdat zij gevaarlijk zouden zijn, zonder dat er een poging is gedaan het gedrag te corrigeren d.m.v. cursussen of trainingen. Het is mij niet bekend dat er ooit een dierenarts of eigenaar is veroordeeld omdat hij of zij onterecht een gezonde hond in lieten slapen omdat de hond gevaarlijk zou zijn.

Besluit houders van dieren - Gevallen waarin dieren mogen worden gedood

Het is zelfs zo dat honden in opdracht van justitie worden ingeslapen omdat zij gevaarlijk zouden zijn, zonder dat er is vastgesteld of dit gedrag wel of niet te corrigeren is. Vaak wordt dit gedaan nadat een ‘deskundige’ gedragstesten bij de hond heeft afgenomen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden voor de hond zijn uitgevoerd.

Het gaat hier in veel gevallen om honden die door de politie in beslag zijn genomen. Het gaat hier over honden die na een ernstig incident in beslag genomen, maar ook over honden die na een vrij onschuldig incident in beslag zijn genomen. Er is hier nogal een willekeur in, zo kan het zijn dat de politie na ernstige incidenten zelfs geen aangifte op neemt of de slachtoffers ontmoedigt om aangifte te doen, zelfs wanneer een hond meerdere keren betrokken is geweest bij ernstige bijtincidenten, in andere gevallen wordt een hond bij een onschuldig incident met veel bombarie gelijk in beslag genomen.

Honden die in beslag worden genomen komen in een hel terecht, vaak worden zij maandenlang eenzaam, dus zonder contacten met soortgenoten en mensen, opgesloten in een kennel waar zij nooit uitgelaten worden. Ook hier wordt de wet weer overtreden.

Want in de wet staat onder artikel 3.16. Huisvesting honden: ‘Een hond wordt, passend bij zijn ethologische en fysiologische behoefte, dagelijks in de gelegenheid gesteld tijd door te brengen buiten de ruimte waarin deze gehouden wordt, indien de gezondheidstoestand van de hond zich daar niet tegen verzet.’


Besluit houders van dieren - Huisvesting honden

Na deze eenzame opsluiting worden de honden getest, waarbij de honden soms zelfs niet uit de kennel worden gehaald. Het is begrijpelijk dat honden na lange eenzame opsluiten gestrest en overprikkeld zijn, en dus onder deze omstandigheden totaal ander gedrag gaan vertonen dat zij onder normale omstandigheden zouden laten zien. Het advies na deze gedragstesten is dan ook meestal euthanasie, waarbij niet gekeken wordt of de honden nog trainbaar zijn. Dit advies wordt vrijwel altijd klakkeloos overgenomen door justitie, wanneer de eigenaren hiertegen niet in beroep gaan betekent dit dat de hond wordt gedood.


Dat er zoveel waarde gegeven wordt aan deze gedragstesten, zoals agressietesten en temperamenttesten, is nogal opmerkelijk, omdat deze testen nog steeds niet of slechts gedeeltelijk zijn gevalideerd. Met andere woorden: men weet niet eens hoe betrouwbaar deze testen zijn. Toch zijn er al veel honden n.a.v. deze discutabele gedragstesten geëuthanaseerd.


Zo zijn er bij de Martin Gaus Academie na inbeslagname een stuk of 50 honden getraind, veel van deze honden hadden door een ‘deskundige’ euthanasie advies gekregen. Omdat deze eigenaren hiertegen wel in het verzet gingen kregen deze honden nog een kans. Bijna alle honden konden na training weer terug in de maatschappij, enkele keren gingen er honden naar een andere eigenaar of werden er beperkte maatregelen (zoals aanlijn- en muilkorfgebod) opgelegd, maar de meeste honden konden weer naar hun oude eigenaren. Slechts 5 honden moesten helaas wel worden geëuthanaseerd omdat ze niet trainbaar bleken te zijn. Al die andere honden, waarvan velen euthanasie-advies hadden gekregen, hebben tot nu toe niet meer voor incidenten gezorgd.

Gedragstest hond Grube

Ook de stichting Hond in Nood traint met veel succes in beslag genomen honden. Hieronder een filmpje van Grube die door deze stichting is getraind. Ook Grube heeft euthanasie advies gekregen.

Volgens de gedragstester vormt Grube een zeer hoog risico voor mensen, kinderen en honden en is de kans dat training succesvol zal zijn klein. Deze hond zou volgens de tester te gevaarlijk zijn om terug te worden gegeven aan de eigenaar, de gedragstester geeft daarom ook het advies om de hond te euthanaseren.

In de opslag durfden ze bij deze hond de kennel niet in, Grube is daarom 5 maanden de kennel niet uit geweest, waarmee door de opslag artikel 3.16 is overtreden.

Grube werd verdoofd binnen gebracht bij de stichting Hond in Nood, toen de verdoving was uitgewerkt konden voor deze hond onbekende medewerkers ‘gewoon’ met de hond gaan wandelen, zoals in het filmpje te zien is. De medewerkers van de opslag hadden dus geen enkele reden om deze hond 5 maanden niet uit de kennel te halen.

Dat dit soort gedragstesten weinig betrouwbaar zijn en niets zeggen over of de hond trainbaar is of niet, en ook niets zegt over hoe de hond zich in de toekomst gaat gedragen, bewijst deze hond ook wel. Grube kon na de training bij Hond in Nood weer naar huis zonder dat hij een gevaar vormde voor de samenleving. Grube is hierin geen uitzondering, er tientallen gevallen bekend waarbij honden in de opslag de kennel niet werden uitgehaald en waarmee enkele dagen nadat zij uit de opslag kwamen gewoon mee kon worden getraind en gewandeld.


Bent u nog van mening dat wij in een beschaafd land leven wanneer u weet dat er zo met honden wordt omgegaan, zelfs door mensen en instanties die werken in opdracht van justitie? Opslaghouders die de wet overtreden door honden vele maandenlang eenzaam op te sluiten, honden onthouden van contacten met mensen en soortgenoten, en die deze honden geen mentale en fysieke uitdagingen geven, maar honden laten wegkwijnen in een kennel. Logischerwijs worden honden (evenals mensen) onder deze omstandigheden gestrest en overprikkeld. Toch worden deze honden onder deze omstandigheden getest en krijgen deze goed trainbare honden na gedragstesten meestal een euthanasieadvies, terwijl de wet voorschrijft dat gezonden honden alleen gedood mogen worden als de gevaarlijke gedragskenmerken niet te corrigeren zijn.

Nederland heeft dierenwelzijnswetten, maar in praktijk blijken deze zelfs door instanties waarvan men dit wel zou verwachten niet te worden nageleefd.


Dit interesseert je waarschijnlijk ook:

Deze onafhankelijke website kan niet bestaan zonder financiële steun van bezoekers!

Als je hondenartikelen op deze website waardeert en je kunt een bedrag missen, dan wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld.
Klink op één van de onderstaande banners om een gift te doen via iDEAL/TIKKI€

Of

  OVERSCHRIJVING: 

Kun je niet doneren via iDEAL, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont,

dan kun je een bedrag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:


NL20SNSB0933278411

(BIC: SNSB NL 2A)

ten name van M Reuvekamp. Bij voorbaat dank.

Deze website is volledig afhankelijk van donaties en giften! Een website maken en beheren kost veel tijd en geld. Het Honden Kennis Centrum is volledig afhankelijk van giften van websitebezoekers. Waardeer je de artikelen in deze site, laat je waardering blijken d.m.v. een financiële bijdrag.

IK DOE EEN GIFT
Ik geef later >